Knižnica pripravila v školskom roku 2022/2023 viac ako 250 podujatí pre školské kolektívy a vypožičala deťom a žiakom vyše 43 tisíc výpožičiek

NOVÉ ZÁMKY 4.7.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch má za sebou veľmi úspešný  školský rok 2022/2023. V tomto školskom roku  bolo v knižnici zaregistrovaných viac ako 1800 žiakov do 15 rokov, ktorí si vypožičali viac ako 43 tisíc výpožičiek. Knižnica v tomto školskom roku zorganizovala pre deti z materských škôl, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl viac ako 250 workshopov, besied a podujatí z literatúry, dejepisu, zemepisu, náuky o spoločnosti environmentálnej a mediálnej výchovy. Knižnica zároveň pripravila pre žiakov základných a študentov stredných škôl viacero besied s uznávanými tvorcami literatúry.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pokračovala aj v školskom roku 2022/2023 v úspešnej spolupráci so základnými školami na území mesta, ktorým ponúkla podujatia v slovenskom a maďarskom jazyku.

„Unikátom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je celoročná a systematická práca so žiackymi kolektívmi 1.- 4. ročníka základných škôl. Počas tohto školského roka knižnicu pravidelne navštevovalo viac ako 70 tried z Nových Zámkov, pre ktoré pripravili knihovníčky viaceré podujatia z literatúry, zemepisu, dejepisu a náuky o spoločnosti. Obsahom týchto podujatí boli dramatizácie rozprávok, zážitkové čítanie, tvorba príbehov a kreatívne dielne. Vďaka týmto podujatiam žiaci bližšie spoznali knižnicu a zistili, že chodiť do knižnice je zábavné a prospešné,“ povedala riaditeľka knižnice Ing. Helena Bohátová, PhD..

Pre žiakov základných škôl zorganizovala knižnica tento školský rok zaujímavé stretnutia s významnými tvorcami literatúry, ako napr. s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, či autormi Kristínou Baluchovou, Kristínou Mišovičovou, Braňom Jobusom a Zuzanou Boďovou. Pre študentov stredných škôl pripravila knižnica besedu s autorkami Majkou Danihelovou, Viktóriou Dominovou a spisovateľom Ľubom Olachom. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pripravila knižnica besedu s historikom a spisovateľom Miroslavom Eliášom, ktorý priblížil stredoškolákom tému s názvom Hrady a zámky na Slovensku – vznik, premeny a ich obnova. Pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripravila knižnica pre žiakov besedu s dobrovoľníčkami zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat, ktoré žiakom priblížili dobrovoľnícku prácu.

Knižnica tento školský rok zorganizovala aj viacero besied, prednášok a workshopov na tému zdravého životného štýlu a duševného zdravia. V apríli pripravila knižnica pre vyše 120 stredoškolákov workshopy s odborníčkou v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov doc. Ingrid Hupkovou, ktorá sa so študentmi rozprávala o rizikovom správaní mládeže, látkových a nelátkových závislostiach, vzťahových závislostiach a ich rizikách, o duševnom zdraví, význame psychohygieny u stredoškoláka, ale aj o tom, kde a ako hľadať pomoc.

Novinkou knižnice tento školský rok boli interaktívne prednášky a aktivity z mediálnej výchovy pre študentov stredných škôl. Vďaka knižnici sa študenti dozvedeli o bezpečnom používaní internetu, o nástrahách sociálnych sietí a o tom, ako odhaliť hoaxy a dezinformácie v médiách.  

Workshop s Miroslavom Regitkom, besedu s dobrovoľníčkami zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat, besedy s Kristínou Baluchovou, Kristínou Mišovičovou, Braňom Jobusom, Majkou Danihelovou, Viktóriou Dominovou, Ľubom Olachom a Miroslavom Eliášom podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter