Smernica o vybavovaní stažností

Sťažnosti

Smernica upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár

 Podávanie sťažností

  • Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

 Prijímanie sťažností

  • Sťažnosti v knižnici sú oprávnení prijímať riaditeľ a vedúci zamestnanci knižnice: director@abkniznica.sk | ekonom@abkniznica.sk | ukis@abkniznica.sk.
  • Vybavovanie sťažností zabezpečuje Ing. Katarína Havettová v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa v zmysle zákona o sťažnostiach.

 Lehoty na vybavovanie sťažností

  • Knižnica je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže sa lehota predĺžiť o 30 pracovných dní.
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter