Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch
budova Allianz – 1. poschodie, Turecká 36, Nové Zámky
akvizicia@abkniznica.sk , tel. číslo: 035 640 03 85, klap. 108

 

  1. zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a ochranu fondov v zmysle platných predpisov
  2. verifikuje zakúpené dokumenty
  3. elektronicky spracováva prírastky knižničného fondu s využitím KIS Dawinci
  4. buduje a rediguje katalógy knižnice
  5. zabezpečuje ochranu knižničného fondu
  6. uskutočňuje obsahovú previerku knižničného fondu a predpísané revízie knižničného fondu
  7. uskutočňuje odpis vyradených a stratených knižničných jednotiek podľa platných predpisov
  8. vedie a archivuje evidenciu o prírastkoch, úbytkoch a pohybe knižničného fondu
  9. dbá o správnu profiláciu knižničných fondov, spolupracuje s akvizičnou komisiou pri nákupe literatúry, prihliada aj na % zastúpenie literatúry v jazyku národnostnej menšiny vo fonde
  10. zabezpečuje správny chod KIS Dawinci, sleduje vývoj KIS a možnosti zavedenia nových funkcii prínosových pre knižnicu
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter