Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu

Oddelenie doplňovania a spracovania knižného fondu Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch
budova Allianz – 1. poschodie, Turecká 36, Nové Zámky
akvizicia@abkniznica.sk , tel. číslo: 035 640 03 85, klap. 108

 

  1. zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a ochranu fondov v zmysle platných predpisov
  2. verifikuje zakúpené dokumenty
  3. elektronicky spracováva prírastky knižničného fondu s využitím KIS Dawinci
  4. buduje a rediguje katalógy knižnice
  5. zabezpečuje ochranu knižničného fondu
  6. uskutočňuje obsahovú previerku knižničného fondu a predpísané revízie knižničného fondu
  7. uskutočňuje odpis vyradených a stratených knižničných jednotiek podľa platných predpisov
  8. vedie a archivuje evidenciu o prírastkoch, úbytkoch a pohybe knižničného fondu
  9. dbá o správnu profiláciu knižničných fondov, spolupracuje s akvizičnou komisiou pri nákupe literatúry, prihliada aj na % zastúpenie literatúry v jazyku národnostnej menšiny vo fonde
  10. zabezpečuje správny chod KIS Dawinci, sleduje vývoj KIS a možnosti zavedenia nových funkcii prínosových pre knižnicu
Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly