Literárny klub Generácie

Literárny klub Generácie

literárny klub generácie

je otvorená komunita, ktorá združuje milovníkov poézie – píšucich básnikov, ale i autorov ostatných žánrov, recitátorov. Bol založený pri Malom centre kultúry a poznania v Nových Zámkoch v roku 1994, skupinou nadšencov, medzi ktorých patrili: Václav Strejček - iniciátor myšlienky a umelecký vedúci klubu, Viera Echtnerová – Pelikánová - zakladateľka Malého centra kultúry a poznania a básnik Vojtech Kondrót. Neskôr sa do klubu pridali: Jarmila Valicová, Margita Hrabovszká, Milan Solník, Angela Bajčanová, Július Bajčan, Mária Braunová, Alojz Černý, Ildikó Drugová, Agneša Fitušová, Andrea Janotková Ágg, Ariela Kovácsová Szulcsániová, Marcela Krajčírová, Adriana Lovászová, Gabriela Malíková, Jitka Rožňová...

Literárny klub pôsobil pri Malom centre kultúry a poznania do roku 1995. Od roku 1996 si ho vzala pod patronát Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár (v tom čase Požitavská knižnica) pod vedením Marty Weissovej. Organizačnou vedúcou sa stala Jarmila Valicová, pracovníčka knižnice, ktorá ho viedla až do roku 2016. Po nej prevzala vedenie klubu Mária Feldinszká a vedie ho dodnes. Medzi súčasných členov klubu patria: Květa Halásová, Margita Hrabovszká, Mária Feldinszká, Júlia Kasášová, Magdaléna Kissová, Margita Kupčíková, Václav Strejček, Margita Vadkertiová.

V súčasnosti vstúpil klub do 30. roku aktívnej činnosti. Za tento čas pripravil množstvo zaujímavých a hodnotných literárnych podujatí – pásiem poézie, stretnutí a besied nielen so spisovateľmi, ale i umelcami. Na besedách sa zúčastnili nasledujúci hostia: Ladislav Ballek, Janka Bernáthová-Lehotská, Rudolf Čižmárik, Edita G. Chrenková, Ľuboš Jurík, Otokar Klein, Vojtech Kondród, Jozef Leikert, Alan Mikušek, Pavel Morochovič, Ľubo Olach, Jozef Palacka, Elena Šarayová-Kováčová, Alexander Strba, Alžbeta Vadkeri-Havranová, Zdenka Wenzlová-Švábeková, Erik Ondrejička...

Pri príprave podujatí klub úzko spolupracoval s umeleckými telesami: Jozef Kiss, hra na klavír, Spevácky zbor novozámockých seniorov pri MO Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch. V súčasnosti spolupracuje s Chýrnou hudobnou skupinou.

Píšuci autori dostali možnosť prezentovať svoju tvorbu v almanachoch, ktoré vydal klub pod názvom Tváre I, Tváre II, Tváre III a Tváre IV. Medzi ďalšie vydané básnické zbierky patria: Adriana Szulcsányiová: Spoveď duše (výber z tvorby), Marcela Krajčírová: Srdce na dlani a Poviem ti básničku (básničky pre najmenšie deti), Václav Strejček: Básně k Afroditě.
Pri príležitosti 30. výročia založenia klubu vydala knižnica zborník príspevkov pod názvom 30 rokov Literárneho klubu GENERÁCIE.

Kontaktné údaje: Mária Feldinszká, Oddelenie bibliografie a regionalistiky KAB v Nových Zámkoch, Turecká 36, II. poschodie, 0948 417 470, bibliografia@abkniznica.sk

Stretnutia:  každý pondelok od 13:30 hodiny (zároveň každého záujemcu pozývame do svojich radov)

Plán podujatí LK G. na príslušný rok pozri na www.abkniznica.sk v Kalendári podujatí knižnice na aktuálny rok.

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter