OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica pre všetkých je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v decembri 2021. Medzi hlavné ciele, ktoré si vytýčilo patrí:
- podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej, knižničnej a čitateľskej gramotnosti
- realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít v regióne
Nové Zámky
- tvorba materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov

IČO organizácie: 54 179 564

Prihláška za člena OZ Knižnica pre všetkých

OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch  vyhlasuje po úspešnom prvom ročníku druhý ročník regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž je určená pre žiakov 2.-5. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky. Súťaž finančne podporilo mesto Nové Zámky.

„V druhom ročníku súťaže S knihou do neznáma sme pre žiakov vybrali úlohy, vďaka ktorým sa na chvíľu stanú spisovateľmi, dokumentaristami, modelármi a detektívmi. V tomto ročníku si zúčastnené triedy budú vyberať z nasledujúcich titulov – Chrontulienka od Branislava Jobusa, Štyri kosti pre Flipra od Gabriely Futovej, Hávedník od Jiřího Dvořáka a Prípad strateného náhrdelníka od Samuela Bjorka. Žiaci  si z týchto kníh vyberú jednu, ku ktorej vypracujú kreatívnu spoločnú úlohu a literárnu individuálnu úlohu. Spoločná úloha má žiakov viesť k spolupráci a trpezlivosti, individuálna literárna úloha sa zameriava na jedinečné chápanie textu a vypracovanie otázok,“ povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže prostredníctvom online formulára na webovej stránke knižnice do 30. septembra. Na webovej stránke knižnice je zverejnený pracovný zošit so súťažnými úlohami. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 10. decembra 2023. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vernisáž súťažných prác sa budú konať 18. decembra. Víťazná trieda získa vecné ceny, bezplatný celoročný zápis do knižnice pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste získajú vecné ceny. Najoriginálnejšie práce budú vystavené v spoločenskej sále knižnice.

S knihou do neznáma

web (22)

Na konci mesiaca marec sa stretli členovia občianskeho združenia Knižnica pre všetkých pri skrášlení vonkajšieho priestoru. Spoločnými silami upravili priestranstvo pred služobným vchodom do Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala knižnú burzu na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Ďakujeme každému, kto 26. - 27. mája prišiel a zakúpil si knihy. Veríme, že vyradené knihy dostali druhú šancu a budú robiť radosť svojim novým vlastníkom.

Činnosť OZ

282671643_10159122515049615_4456302709017152052_n

Činnosť OZ

274521921_10159120786989615_3277897895229612945_n

Činnosť OZ

281493914_10159122514969615_484919032550866593_n

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch navštívila v pondelok 14. novembra v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých, Literárnym klubom GENERÁCIE a Speváckym zborom Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch zariadenie pre seniorov ASTRA/NZBD. Cieľom podujatia s názvom Pásmo poézie spojené so spevom bolo potešiť seniorov bohatým literárno-hudobným programom.
Seniori si vypočuli prednes poézie a zaspievali si spolu so spevákmi zo speváckeho zboru známe ľudové piesne.
Na záver zazneli výroky svetoznámeho spisovateľa H. Ch. Andersena a slovenského velikána Martina Kukučína. Veríme, že seniori strávili príjemné chvíle plné veršov, hudby a humoru.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

V utorok 15. novembra bol hosťom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch novozámocký chiropraktik Milan Miklovics, ktorý návštevníkom workshopu porozprával, ako sa dá vhodným pohybom dopracovať k zdravšiemu životu.
Základom zdravého životného štýlu je podľa Milana Miklovicsa pohyb, ktorý by mal byť pestovaný už od útleho veku. Prevenciou pri bolestiach chrbtice a oporného systému je podľa neho vhodná pohybová aktivita, ktorá by mala závisieť od veku, stavby tela a práce, ktorú človek vykonáva. Okrem vhodného pohybu sa na zdravom životnom štýle podieľa aj vyvážená strava, kvalitný spánok a pozitívne myslenie.
Témou workshopu bol aj výber vhodnej pohybovej aktivity pre deti. Rodičom odkázal, aby viedli deti k športu hravou formou, aby vnímali, k akému druhu pohybovej aktivity ich deti inklinujú a tú u nich podporovali.
Prednášku organizovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých a podporil ju Fond na podporu umenia.

činnosť OZ

315405347_170318082346641_1106036602519663464_n

Stredoškoláci z Nových Zámkov úspešne ukončili projekt na odhaľovanie hoaxov, ktorý pripravilo OZ Knižnica pre všetkých
Študenti tretieho ročníka zo SOŠ hotelových služieb a obchodu z Nových Zámkov úspešne ukončili projekt OZ Knižnica pre všetkých s názvom Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií. Počas piatich prednášok sa študenti naučili, ako rozpoznať manipuláciu, stereotypy, hoaxy, dezinformácie a konšpirácie v médiách. Na poslednej prednáške odprezentovali svoje autorské videá, na ktorých preukázali poznatky o tom, ako dokážu rozpoznať nepravdivé a falošné správy. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange.
Projekt na odhaľovanie hoaxov a dezinformácií pre novozámockých stredoškolákov pripravilo OZ Knižnica pre všetkých, ktoré pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. V rámci projektu sa študenti naučili rozpoznávať pôvod správ prezentovaných v médiách a na sociálnych sieťach, spoznali, ako sa tvoria printové, televízne, rozhlasové a online správy a spoznali rozdiely medzi nimi.
„Cieľom nášho projektu Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií bolo naučiť študentov, aby si vždy odpovedali na nasledujúce otázky – kto na mňa komunikuje, cez aké komunikačné kanály, s akým posolstvom a s akým cieľom? Aby spoznali, aké jednoduché je na základe malých zmien v texte úplne zmeniť význam a posolstvo správy, dostali za úlohu prerobiť agentúrnu správu na hoax a dezinformáciu. Na túto úlohu nadviazala ich záverečná práca, v rámci ktorej vytvorili video, ktorého nosnou témou bol hoax. Toto video a poznatky získané v projekte na poslednej hodine úspešne odprezentovali,“ povedala Gizela Kovačicová predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých.
Záverečné študentské videá hodnotila porota v zložení: zástupkyňa riaditeľa SOŠ hotelových služieb a obchodu PaedDr. Eurydika Stankovičová, riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD., predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová a programová koordinátorka Nadácie Orange Tatiana Šoltýsová. Porota sa zhodla na tom, že Cenu OZ Knižnice pre všetkých pre mladých mediálnych tvorcov získala skupina, ktorá vytvorila video, ktorého témou bolo rozhodnutie vlády o prednostnom narukovaní nezamestnaných. Všetci študenti získali certifikát o absolvovaní projektu.
„Mnohí ľudia, vrátane mládeže, považujú online svet a hlavne sociálne siete za hodnoverný zdroj informácií. Sociálne siete však nie sú určené na to, aby nás relevantne informovali, ale hlavne, aby nás zaujali a zabávali. V dobe hoaxov a dezinformácií sú práve knižnice jedným zo spoľahlivých a kvalitných zdrojov informácií,“ povedala riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD..
Interaktívne prednášky v rámci projektu viedli: Natália Nagyová – členka OZ Knižnica pre všetkých, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a doplňujúceho pedagogického štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slávka Haverlíková – členka OZ Knižnica pre všetkých a absolventka odboru aplikovanej etiky: etická expertíza a etické poradenstvo na Filozofickej fakulte na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Alena Ursínyová – členka OZ Knižnica pre všetkých a absolventka odboru editorstvo a vydavateľská prax na Filozofickej fakulte na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
 
 
 
 

Festival rodiny sa niesol v znamení hudby, zaujímavých besied a tvorivých dielní
V piatok 19. mája sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konalo kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi a mládež s názvom Festival rodiny. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny a pripravilo ho OZ Knižnica pre všetkých pôsobiace pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Festival rodiny finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a prebral nad ním záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. a primátor mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD..
Pre návštevníkov podujatia boli pripravené besedy s autormi Braňom Jobusom, Petrou Džerengovou, Majkou Danihelovou, Viktóriou Dominovou a Eliškou Tamaškovičovou. Program podujatia osviežil aj workshop s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, hudobné vystúpenia žiačok ZUŠ v Nových Zámkoch a aktivity literárneho klubu Puella.
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala v dňoch 20. a 21. septembra na Hlavnom námestí burzu kníh. Návštevníci burzy si mohli za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu. V ponuke boli zaujímavé tituly zo svetovej literatúry, domácej i zahraničnej poézie a prózy, cudzojazyčnej literatúry, detskej a mládežníckej literatúry a odbornej literatúry. Ďalšiu burzu kníh plánuje knižnica zorganizovať v júni 2024. Zaujímavé tituly z nepredaných kníh nájdu záujemcovia v knižnej búdke v parku na Bernolákovom námestí.
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter