OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica pre všetkých je názov občianskeho združenia, ktoré vzniklo pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v decembri 2021. Medzi hlavné ciele, ktoré si vytýčilo patrí:
- podpora kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, informačnej, knižničnej a čitateľskej gramotnosti
- realizácia kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít v regióne
Nové Zámky
- tvorba materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov

IČO organizácie: 54 179 564

Prihláška za člena OZ Knižnica pre všetkých

 

V pondelok 18. decembra 2023 sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka regionálnej literárnej súťaže S knihou do neznáma. Súťaž vyhlásilo OZ Knižnica pre všetkých v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v septembri tohto roka. Súťaž bola určená pre žiakov 2.- 5. ročníka základných škôl a špeciálne triedy bez ohľadu na ročník v okrese Nové Zámky.  Porota ocenila tri najlepšie triedy a jedna trieda získala cenu za kreativitu. Súťaž finančne podporilo mesto Nové Zámky.

„Cieľom súťaže S knihou do neznáma bolo motivovať žiakov k tomu, aby si prečítali hodnotnú knihu,  prehĺbili spoluprácu so spolužiakmi v triede pri tvorbe kreatívnej spoločnej úlohy a aby si otestovali svoje schopnosti pri vypracovaní individuálnej literárnej úlohy. V knihách, ktoré sme pre žiakov vybrali, rezonovali témy priateľstva, ochrany životného prostredia, pozitívneho vzťahu k zvieratám a logického myslenia. Tešíme sa zo všetkých prác zaslaných do našej súťaže. Ocenili sme práce, ktoré vynikali originalitou, kreativitou, technickým prevedením a detským pohľadom na svet. Teší nás, že všetky ocenené triedy vypracovali na vysokej úrovni literárnu individuálnu úlohu,“ povedala predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová.

V rámci súťaže žiaci pracovali s jednou knihou z nasledujúceho zoznamu –  Chrontulienka od Branislava Jobusa, Štyri kosti pre Flipra od Gabriely Futovej, Hávedník od Jiřího Dvořáka a Prípad strateného náhrdelníka od Samuela Bjorka. Úlohou žiakov bolo vybrať si jednu z týchto kníh a vypracovať k nej jednu kreatívnu spoločnú úlohu a jednu literárnu individuálnu úlohu. Spoločná úloha mala viesť žiakov k spolupráci a trpezlivosti, individuálna literárna úloha sa zameriavala na jedinečné chápanie textu a vypracovanie otázok.

Do súťaže sa prihlásilo 21 tried, súťažné práce odovzdalo 15 žiackych kolektívov z Nových Zámkov a okolia. Prvé miesto získala 4.C zo ZŠ Hradná v Nových Zámkoch, druhé miesto získala 3.A zo ZŠ J. A. Komenského v Tvrdošovciach a tretie miesto získala 4.A zo ZŠ na Hlavnom námestí v Dvoroch nad Žitavou. Cenu za kreativitu získala 3.C zo ZŠ Devínska v Nových Zámkoch.

Víťazná trieda získala vecné ceny, bezplatný celoročný zápis do knižnice pre žiaka a možnosť stráviť originálny deň plný zábavy s knižnicou. Triedy umiestnené na druhom a treťom mieste a trieda, ktorá získala cenu za kreativitu, získali vecné ceny.

FOTOGALÉRIA - VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Knižnica pripravila pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre seniorov posedenie pri čaji a dobrej hudbe
 
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých pripravila vo štvrtok 26. októbra 2023 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre klientov Zariadenia sociálnych služieb VEK NÁDEJE v Nových Zámkoch posedenie pri čaji a dobrej hudbe.
Knihovníčka Gizka si pre seniorov pripravila viaceré zaujímavé aktivity. Na začiatku si vypočuli krátku poviedku na pohladenie duše. Druhá aktivita sa niesla v duchu tréningu pamäte. Ako prekvapenie bola pre nich pripravená krátka hudobná ukážka v podaní pedagógov zo ZUŠ v Nových Zámkoch, manželov Bukaiových. Na záver posedenia si prezreli výstavu lekárnika a umelca Mira Vörösa. Seniorov sme si uctili ručne robenými srdiečkami.
Teší nás, že seniori odchádzali z knižnice s pozitívnymi pocitmi z príjemne stráveného doobedia.
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch dlhodobo pracuje s klientmi zo zariadení sociálnych služieb na území mesta a v týchto podujatiach bude pokračovať aj v budúcnosti.
 

Vďaka knižnici si vyradené knihy našli nových majiteľov
 
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala v dňoch 20. a 21. septembra 2023 na Hlavnom námestí burzu kníh. Návštevníci burzy si mohli za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu. V ponuke boli zaujímavé tituly zo svetovej literatúry, domácej i zahraničnej poézie a prózy, cudzojazyčnej literatúry, detskej a mládežníckej literatúry a odbornej literatúry. Ďalšiu burzu kníh plánuje knižnica zorganizovať v júni 2024. Zaujímavé tituly z nepredaných kníh nájdu záujemcovia v knižnej búdke v parku na Bernolákovom námestí.
 


Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch navštívila v pondelok 14. novembra v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých, Literárnym klubom GENERÁCIE a Speváckym zborom Jednoty dôchodcov Slovenska v Nových Zámkoch zariadenie pre seniorov ASTRA/NZBD. Cieľom podujatia s názvom Pásmo poézie spojené so spevom bolo potešiť seniorov bohatým literárno-hudobným programom.
Seniori si vypočuli prednes poézie a zaspievali si spolu so spevákmi zo speváckeho zboru známe ľudové piesne.
Na záver zazneli výroky svetoznámeho spisovateľa H. Ch. Andersena a slovenského velikána Martina Kukučína. Veríme, že seniori strávili príjemné chvíle plné veršov, hudby a humoru.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala knižnú burzu na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Ďakujeme každému, kto 26. - 27. mája prišiel a zakúpil si knihy. Veríme, že vyradené knihy dostali druhú šancu a budú robiť radosť svojim novým vlastníkom.

Činnosť OZ

282671643_10159122515049615_4456302709017152052_n

Činnosť OZ

274521921_10159120786989615_3277897895229612945_n

Činnosť OZ

281493914_10159122514969615_484919032550866593_n


V utorok 15. novembra bol hosťom Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch novozámocký chiropraktik Milan Miklovics, ktorý návštevníkom workshopu porozprával, ako sa dá vhodným pohybom dopracovať k zdravšiemu životu.
Základom zdravého životného štýlu je podľa Milana Miklovicsa pohyb, ktorý by mal byť pestovaný už od útleho veku. Prevenciou pri bolestiach chrbtice a oporného systému je podľa neho vhodná pohybová aktivita, ktorá by mala závisieť od veku, stavby tela a práce, ktorú človek vykonáva. Okrem vhodného pohybu sa na zdravom životnom štýle podieľa aj vyvážená strava, kvalitný spánok a pozitívne myslenie.
Témou workshopu bol aj výber vhodnej pohybovej aktivity pre deti. Rodičom odkázal, aby viedli deti k športu hravou formou, aby vnímali, k akému druhu pohybovej aktivity ich deti inklinujú a tú u nich podporovali.
Prednášku organizovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých a podporil ju Fond na podporu umenia.

činnosť OZ

315405347_170318082346641_1106036602519663464_n

Stredoškoláci z Nových Zámkov úspešne ukončili projekt na odhaľovanie hoaxov, ktorý pripravilo OZ Knižnica pre všetkých
Študenti tretieho ročníka zo SOŠ hotelových služieb a obchodu z Nových Zámkov úspešne ukončili projekt OZ Knižnica pre všetkých s názvom Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií. Počas piatich prednášok sa študenti naučili, ako rozpoznať manipuláciu, stereotypy, hoaxy, dezinformácie a konšpirácie v médiách. Na poslednej prednáške odprezentovali svoje autorské videá, na ktorých preukázali poznatky o tom, ako dokážu rozpoznať nepravdivé a falošné správy. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z grantového programu Bez nástrah online Nadácie Orange.
Projekt na odhaľovanie hoaxov a dezinformácií pre novozámockých stredoškolákov pripravilo OZ Knižnica pre všetkých, ktoré pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. V rámci projektu sa študenti naučili rozpoznávať pôvod správ prezentovaných v médiách a na sociálnych sieťach, spoznali, ako sa tvoria printové, televízne, rozhlasové a online správy a spoznali rozdiely medzi nimi.
„Cieľom nášho projektu Rozum do vrecka – alebo ako sa nestratiť v pretlaku informácií bolo naučiť študentov, aby si vždy odpovedali na nasledujúce otázky – kto na mňa komunikuje, cez aké komunikačné kanály, s akým posolstvom a s akým cieľom? Aby spoznali, aké jednoduché je na základe malých zmien v texte úplne zmeniť význam a posolstvo správy, dostali za úlohu prerobiť agentúrnu správu na hoax a dezinformáciu. Na túto úlohu nadviazala ich záverečná práca, v rámci ktorej vytvorili video, ktorého nosnou témou bol hoax. Toto video a poznatky získané v projekte na poslednej hodine úspešne odprezentovali,“ povedala Gizela Kovačicová predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých.
Záverečné študentské videá hodnotila porota v zložení: zástupkyňa riaditeľa SOŠ hotelových služieb a obchodu PaedDr. Eurydika Stankovičová, riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD., predsedníčka OZ Knižnica pre všetkých Gizela Kovačicová a programová koordinátorka Nadácie Orange Tatiana Šoltýsová. Porota sa zhodla na tom, že Cenu OZ Knižnice pre všetkých pre mladých mediálnych tvorcov získala skupina, ktorá vytvorila video, ktorého témou bolo rozhodnutie vlády o prednostnom narukovaní nezamestnaných. Všetci študenti získali certifikát o absolvovaní projektu.
„Mnohí ľudia, vrátane mládeže, považujú online svet a hlavne sociálne siete za hodnoverný zdroj informácií. Sociálne siete však nie sú určené na to, aby nás relevantne informovali, ale hlavne, aby nás zaujali a zabávali. V dobe hoaxov a dezinformácií sú práve knižnice jedným zo spoľahlivých a kvalitných zdrojov informácií,“ povedala riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD..
Interaktívne prednášky v rámci projektu viedli: Natália Nagyová – členka OZ Knižnica pre všetkých, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a doplňujúceho pedagogického štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slávka Haverlíková – členka OZ Knižnica pre všetkých a absolventka odboru aplikovanej etiky: etická expertíza a etické poradenstvo na Filozofickej fakulte na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Alena Ursínyová – členka OZ Knižnica pre všetkých a absolventka odboru editorstvo a vydavateľská prax na Filozofickej fakulte na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
 
 
 
 

Festival rodiny sa niesol v znamení hudby, zaujímavých besied a tvorivých dielní
V piatok 19. mája sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konalo kultúrne podujatie pre rodiny s deťmi a mládež s názvom Festival rodiny. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny a pripravilo ho OZ Knižnica pre všetkých pôsobiace pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Festival rodiny finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a prebral nad ním záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislav Becík, PhD. a primátor mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD..
Pre návštevníkov podujatia boli pripravené besedy s autormi Braňom Jobusom, Petrou Džerengovou, Majkou Danihelovou, Viktóriou Dominovou a Eliškou Tamaškovičovou. Program podujatia osviežil aj workshop s ilustrátorom Miroslavom Regitkom, hudobné vystúpenia žiačok ZUŠ v Nových Zámkoch a aktivity literárneho klubu Puella.
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v spolupráci s OZ Knižnica pre všetkých zorganizovala v dňoch 20. a 21. septembra na Hlavnom námestí burzu kníh. Návštevníci burzy si mohli za symbolickú sumu kúpiť knihy, ktoré knižnica vyradila z fondu. V ponuke boli zaujímavé tituly zo svetovej literatúry, domácej i zahraničnej poézie a prózy, cudzojazyčnej literatúry, detskej a mládežníckej literatúry a odbornej literatúry. Ďalšiu burzu kníh plánuje knižnica zorganizovať v júni 2024. Zaujímavé tituly z nepredaných kníh nájdu záujemcovia v knižnej búdke v parku na Bernolákovom námestí.

Na konci mesiaca marec sa stretli členovia občianskeho združenia Knižnica pre všetkých pri skrášlení vonkajšieho priestoru. Spoločnými silami upravili priestranstvo pred služobným vchodom do Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých

Činnosť OZ

OZ Knižnica pre všetkých
Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter