Metodické pracovisko

Metodické pracovisko Knižnice A. Bernoláka v Nových Zámkoch
budova Allianz – 1. poschodie, Turecká 36, Nové Zámky
metodika@abkniznica.sk, tel. číslo: 035/6400 385

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, v zmysle Zákona č. 126/2015 o knižniciach, poskytuje metodickú pomoc  a poradenské služby knižniciam v regióne Nové Zámky.

Prostredníctvom úseku koordinácie a metodiky zabezpečuje :

1. Metodickú pomoc a poradenské služby  formou metodických návštev a konzultácií.
2. Spoluprácu so zriaďovateľmi  pri vytváraní vhodných podmienok pre činnosť knižníc.
3. Metodické usmernenie odborných činností knižníc ( evidenciu a revíziu knižničného fondu, evidenciu čitateľov a iné).
4. Odborné poradenstvo pri spracovaní základných knižničných dokumentov (Štatút knižnice, Knižničný a výpožičný poriadok a iné).
5. Usmernenie a pomoc pri spracovaní projektov na  získanie  finančných prostriedkov z dotačného systému MK SR.
6. Zaškolenie nových knihovníkov na základe požiadavky zriaďovateľa.
7. Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc regiónu.
8. Poradenstvo pri vyplňovaní štatistických výkazov o činnosti jednotlivých  verejných knižníc v regióne.
9. Koordináciu zavádzania automatizovaných knižnično-informačných systémov
10. Poskytovanie aktuálnych informácií z oblasti knihovníctva  knihovníkov verejných knižníc regiónu.
11. Spracovanie ročnej regionálnej štatistiky o činnosti verejných knižníc regiónu a jej rozbor.

Svoje otázky a požiadavky môžete adresovať na:

Tatiana Martišová, regionálna metodička

Legislatíva:
Zákon č. 126/2015 o knižniciach
Vyhláška MK SR č. 201/2016 o spôsobe odbornej evidencie, vyraďovaní a revízie knižničného fondu v knižniciach

Vzory knižničných dokumentov:
Štatút obecnej knižnice
Knižničný a výpožičný poriadok
Zápisnica z revízie knižničného fondu
MDT

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter