Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák könyvtár Érsekújvár
 • písomne osobným doručením do podateľne knižnice

Pondelok  8:00 - 12:00
Utorok       8:00 - 12:00
Streda       8:00 - 12:00
Štvrtok       8:00 - 12:00
Piatok        8:00 - 12:00

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

 

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

 

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

 

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.3. 2022

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,10,- €

Informácia poskytnutá e–mailom zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A4 – čiernobiela kópia 0,10,- €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne organizácie.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:


Ing. Katarína Havettová
ekonóm
Tel: 035/6 400 385 klapka 107
E-mail:  ekonom@abkniznica.sk

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter