Tlačová správa – Knižnica zorganizovala pre vyše 120 stredoškolákov workshopy s odborníčkou v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov

NOVÉ ZÁMKY 25.4.2023 – V Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa v pondelok 24. apríla konalo pre vyše 120 študentov stredných škôl 6 interaktívnych workshopov s uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie nežiadúcich sociálnych javov doc. PhDr. Ingrid Hupkovou, PhD.. Tá sa so študentmi rozprávala o rizikovom správaní mládeže, látkových a nelátkových závislostiach,  vzťahových závislostiach a ich rizikách, o duševnom zdraví a význame psychohygieny stredoškoláka, ale aj o tom, kde a ako hľadať pomoc.   

„V Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sme presvedčení, že dnešná doba si vyžaduje intenzívnu prácu s duševným zdravím mladistvých. Z tohto dôvodu sme zorganizovali pre stredoškolákov z Nových Zámkoch stretnutie s uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie nežiadúcich sociálnych javov, ktorá s nimi rozobrala problémy, ktoré ich trápia,“ povedala riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová, PhD..

„Dnešní mladí ľudia dospievajú v rýchlej a komplikovanej dobe. Čelia mnohým výzvam, ktoré sú pre ich  duševné zdravie náročné. Preto považujem za dôležité, sa s mladými ľuďmi o ich problémoch rozprávať, byť vnímavý k ich potrebám a netabuizovať tému duševného zdravia,“ povedala doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD..

Každý workshop trval 50 minút a konal sa bez prítomnosti pedagóga. V rámci zážitkovej práce v skupine na tému Rizikové správanie mládeže sa študenti dozvedeli, čo je rizikové správanie a ako sa prejavuje v online a offline prostredí. V téme Látkové a nelátkové závislosti spoznali spoločné znaky týchto závislostí, riziká a ohrozenia internetu, riziká patologického nezdržanlivého nakupovania, ale aj ďalších behaviorálnych závislostí. Čo je závislosť na vzťahu, ako sa prejavuje, čo sú zdravé a nezdravé vzťahy a ako spoznať palologický závislostný vzťah v partnerstve, sa študenti dozvedeli na ďalšom workshope s názvom Vzťahové závislosti a ich riziká. Každá z tém obsiahla aj význam prevencie a možnosti pomoci.

Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., má ukončený dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii a je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala sociálnopsychologický a arteterapeutický výcvik, ako aj výcvik využitia relaxačných techník. Celý svoj profesionálny život pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie. Je autorkou vysokoškolských skrípt a troch metodických príručiek pre prevenciu v praxi. Má bohatú lektorskú činnosť vo vzťahu k mládeži, najmä stredoškolákom, pracovala aj s mládežou so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2021 je členkou Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie ako zástupkyňa Ministerstva kultúry SR.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter