Tlačová správa – Apríl v knižnici v znamení ekológie, prevencie, pestrých kultúrnych a vzdelávacích podujatí

NOVÉ ZÁMKY 3.4.2023 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ponúkne v apríli širokú paletu kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových podujatí. Aj v apríli pokračuje obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre širokú verejnosť je pripravená beseda so spisovateľom, publicistom a vedcom Gustávom Murínom. Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pripravila knižnica viac ako 25 podujatí z literatúry, dejepisu, biológie, náuky o spoločnosti a pod. Pri príležitosti Dňa Zeme organizuje knižnica dve tematické prednášky s odborníkmi z oblasti triedenia odpadu a ochrany vtáctva. Pre študentov stredných škôl je pripravených šesť unikátnych prednášok s uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie nežiadúcich sociálnych javov doc. PhDr. Ingrid Hupkovou PhD., ktorá sa s nimi bude rozprávať na témy vzťahových závislostí a ich rizík, rizikového správania mládeže a látkových a nelátkových závislostí.  

Podujatia pre školské kolektívy otvorí v pondelok 3. apríla dramatizácia rozprávky Ťahal dedko repu. Podujatie jepripravené pre prvákov zo ZŠ Devínska a začína sa o 9.30 h. Žiaci sa s knihovníčkou ponoria do známeho príbehu a spoločne si ho aj zahrajú.

Pre šiestakov z Katolíckej spojenej školy je v utorok 4. apríla o 11.00 h pripravené literárne podujatie s názvom Srdcom viditeľné, ktorého súčasťou bude čítanie s porozumením, tvorivá aktivita a tvorivé dielne. Žiaci si zároveň pripomenú 80. rokov od prvého vydania nadčasového titulu Malý princ od Antoina de Saint – Exupéryho.

Knižnica si pre svojich návštevníkov i tento rok pripravila Veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať v utorok 4. apríla od 14:00 h do 16:00 h na oddelení rodinnej knižnice. Pre deti sú pripravené farebné výkresy, fixky a nožničky, vďaka ktorým si vyrobia záložky a pohľadnice.  

Pestré podujatia v utorok 4. apríla o 17.00 h zavŕši slávnostné otvorenie výstavy výtvarníčky Evy Pokornej s názvom Z imaginárnej záhrady. Na výstave, ktorej kurátorkou je Magdaléna Klobučníková, si návštevníci budú môcť pozrieť originálne plstené obrazy a plastiky. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8:00 h do 16:00 h až do 28. apríla.

Aj v apríli ponúkne knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka Silvia, zábavné kvízy a omaľovánky. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Návštevníci si môžu prísť vypočuť rozprávky každú stredu (5. apríla, 12.apríla, 19.apríla a 26. apríla) od 15:30 h do 17:00 h.

Knižnica už dlhodobo a systematicky pracuje aj so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O nezvyčajných priateľstvách aj vo svete rastlín a zvierat sa vo štvrtok 6. apríla o 9.30 h dozvie mládež s intelektuálnym znevýhodnením z DSS pracoviska pracovnej terapie Regionálneho edukačno-sociálneho centra v Nových Zámkoch.  

Vo štvrtok 13.apríla o 14.00 h sa bude konať ďalšie stretnutie členiek literárneho klubu Puella, ktoré na svojom aktuálnom stretnutí budú rozoberať tému šialeného hrdinu v YA literatúre a tému bizarných záverov kníh. Súčasťou podujatia bude aj tvorivá aktivita, pri ktorej si zúčastnení vyskúšajú kreslenie optickej ilúzie. Literárny klub Puellabol založený v roku 2019 a stretávajú sa v ňom žiačky druhého stupňa ZŠ a študentky stredných škôl a diskutujú o literatúre, píšu a prezentujú vlastné literárne diela. V súčasnosti členky klubu pracujú na putovnej poviedke Marko & Mary – stratení v ilúzii, ktorá bude uverejnená v časopise Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch s názvom Za bránami knižnice.

Vo štvrtok 13. apríla o 16.00 h bude hosťom knižnice spisovateľ, publicita a vedec Gustáv Murín, ktorý predstaví svoju najnovšiu knihu Návod na šťastné partnerstvo. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V piatok 14. apríla o 10.15 h sa  prváci zo SOŠ dopravy a služieb zúčastnia na interaktívnej prednáške s názvom Film vs. Kniha. Vďaka nejsa dozvedia viac o rozdieloch medzi literárnou predlohou a filmovým spracovaním. Konkrétne rozdiely budú podložené knižnými a filmovými ukážkami. Prednáška bude doplnená interaktívnymi úlohami, diskusiou a dotazníkom k danej prednáške.

Pre tretiakov zo SOŠ dopravy a služieb je v piatok 14. apríla o 12.15 h pripravená interaktívna prednáška zameriavajúca sa na horor ako literárny žáner s názvom Podoba hororu podľa S. Kinga. Študenti sa oboznámia s rozdelením hororových príbehov a literárnymi technikami, ktoré využíva majster hororu a napätia Stephen King pri tvorbe svojich románov. Súčasťou podujatia budú interaktívne úlohy, dotazník a diskusia.

Knižnica pokračuje aj v úspešnej spolupráci so základnými školami v rámci regiónu. Žiaci zo ZŠ Dedinka sa v pondelok 17. apríla o 9.30 h sa zúčastnia na zážitkovom čítaní rozprávkovej knihy Králiček Kornel má rád knižky, vďaka ktorému spoznajú, že kniha dokáže zahnať nudu a môže sa stať ich skutočným priateľom. Zároveň budú hlbšie oboznámení s úlohou knižnice, jej službami a jednotlivými oddeleniami. 

Pre tretiakov zo ZŠ Hradná je v utorok 18. apríla o 11.45 h pripravené literárne podujatie s názvom Žeriav a vlk. Na podujatí si žiaci s knihovníčkou povedia o literárnom epickom žánri bájka a vďaka dramatizácii bájky Žeriav a vlk sa dostanú do konkrétneho príbehu s ponaučením.

V stredu 19. apríla o 8.15 h sa tretiaci zo SOŠ dopravy a služieb zúčastnia na interaktívnej prednáške s názvom Klasika vs. Novodobý román. Vďaka prednáške spoznajú rozdiely medzi románmi z 18. – 20. storočia a súčasnými modernými. Študenti sa s knihovníčkou budú venovať aj súčasným témam a problémom postáv 21. storočia. Súčasťou podujatia budú interaktívne úlohy, dotazník a diskusia.

Vo štvrtok 20. apríla o 9.00 h sa druháci zo ZŠ Mostná zúčastnia na literárnom podujatí Stratení v knižnici? Žiaci sa dozvedia, prečo sa marec nazýva mesiacom knihy a kto bol Pavol Dobšinský či Matej Hrebenda. Zároveň sa naučia samostatne sa orientovať v knižnici, vyhľadať jednotlivé knihy a vypracovať k nim zadania.

V piatok 21. apríla o 9.00 h sa žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ Bešeňov zúčastnia na interaktívnej prednáške s názvom Deň zeme, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na ochranu životného prostredia. Podujatie je spojené s tvorivými dielňami.

O psychických aspektoch vývoja hlavného hrdinu v YA literatúre a koncepte šialenstva sa v piatok 21. apríla o 12.15 h dozvedia prváci zo SOŠ dopravy a služieb. Súčasťou podujatia bude aj diskusia o tabuizovaných témach v knihách. Prednášku i tentokrát doplnia interaktívne úlohy, dotazník a diskusia.

V pondelok 24. apríla bude hostkou knižnice uznávaná odborníčka v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., ktorá v rámci šiestich prednášok odprezentuje pre študentov zo SOŠ stavebná, SOŠ dopravy a služieb, SOŠ hotelových služieb a obchodu a Strednej zdravotníckej školy prednášky na témy vzťahových závislostí a ich rizík, rizikového správania mládeže a látkových a nelátkových závislostí. Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., má ukončený dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii a je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala sociálnopsychologický a arteterapeutický výcvik, ako aj výcvik využitia relaxačných techník. Celý svoj profesionálny život pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie. Má bohatú lektorskú činnosť vo vzťahu k mládeži, najmä stredoškolákom, pracovala aj s mládežou so zdravotným znevýhodnením. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pre verejnosť je v pondelok 24. apríla o 16.30 h pripravená beseda a stretnutie s monsignorom Františkom Kapusňákom. Podujatie s názvom Nežnosť je kútik v srdci, kde sa človek človeka nebojí bude spojené s čítaním autorských textov. Besedu bude sprevádzať hudobný hosť Tóth Lehel.

V utorok 25. apríla o 9.00 h sa štvrtáci zo ZŠ Mostná zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Štyria škriatkovia a víla. Žiaci sa s knihovníčkou prenesú do rozprávky Jána Uličianskeho o malej víle Vive, ktorá pomáha ostatným škriatkom v núdzi.

Pri príležitosti Dňa Zeme organizuje knižnica dve tematické prednášky pre žiakov ZŠ. Prvou je prednáška Matúša Kováča zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku s názvom Praktická ochrana synantropných živočíchov, ktorá sa bude konať v utorok 25.apríla o 9.00 h.

Druhou tematickou prednáškou bude prednáška riaditeľa spoločnosti Brantner Nové Zámky Vladimíra Magulu s názvom Triedenie odpadu a jeho dopad na životné prostredie. Tá sa bude konať v stredu 26. apríla o 10.00 h a zúčastnia sa na nej štvrtáci a piataci zo ZŠ Hradná.

Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V piatok 28. apríla o 9.00 h sa žiaci dvoch štvrtáckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na biblioterapeutickom literárnom podujatí s knihou Výmyselníci.

Všetky podujatia knižnice je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.  Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou  knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.

Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 tisíc kníh a periodík. Knižnica má vyše 3200 čitateľov, z toho vyše 2000 detí a ročne vypožičia vyše 220 tisíc kníh a periodík.  Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2500 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter