Knižnica ponúkne v máji zaujímavé literárne, kultúrno-spoločenské a komunitné podujatia

NOVÉ ZÁMKY 2.5.2024 – Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár ponúkne v máji pre svojich čitateľov a návštevníkov zaujímavé literárne, kultúrno-spoločenské a komunitné podujatia. Pre milovníkov fotografie pripravila knižnica originálnu výstavu Brigity Lehoťanovej s názvom Svetlom a písmom. Zaujímavosti z dejín Nových Zámkov predstaví na besede regionálny historik Alexander Strba. V rámci cyklu Predstavujeme novozámocké športové kluby sa uskutoční beseda so zástupcami FC UNION NOVÉ ZÁMKY – Womens Soccer Club. Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny ponúkne knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie Rozprávková streda s vílou Knihomilou a stretnutie Klubu kreatívnej tvorby. Žiaci základných škôl sa budú môcť na besede stretnúť s meteorológom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozefom Pechom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizuje knižnica pre vybrané triedne kolektívy 3 workshopy s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez. Pre študentov stredných škôl je pripravených 6 unikátnych workshopov s uznávanou odborníčkou v oblasti prevencie nežiadúcich sociálnych javov doc. Ingrid Hupkovou, ktorá sa s nimi bude rozprávať na témy rizikového správania mládeže, látkových a nelátkových závislostí, alkoholu a legálnych drog a psychohygieny u stredoškoláka.

Májové podujatia pre verejnosť otvorí vo štvrtok 2. mája o 17.00 h slávnostné otvorenie výstavy fotografky Brigity Lehoťanovej s názvom Svetlom a písmom. Výstava bude verejnosti sprístupnená každý pracovný deň od 8.00 h do 17.00 h až do 31. mája.
Vo štvrtok 3. mája o 8.15 h sa v spoločenskej sále knižnice bude konať prednáška z mediálnej výchovy s názvom Lesk a bieda sociálnych sietí. Na prednáške sa prváci zo SOŠ dopravy a služieb dozvedia, ako a prečo ovplyvňujú sociálne siete naše správanie a prežívanie a ako je možné čeliť ich negatívnym javom. Súčasťou podujatia bude aj diskusia o online predátoroch, kyberšikane, kybergroomingu a nelátkových závislostiach.
Pre druhákov zo ZŠ Mostná je vo štvrtok 3. mája o 9.00 h je pripravené literárne podujatie s názvom Záhada knižnice na konci ulice. Na podujatí budú deti pracovať s rovnomennou knihou od Kristíny Baluchovej. Zamyslia sa nad tým, či má zmysel chodiť do knižnice a čo všetko im môže knižnica ponúknuť. Súčasťou podujatia bude aj zábavný test o knihách a knižniciach.
Tretiaci zo ZŠ G. Bethlena sa v pondelok 6. mája o 8.30 h zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Šelmy v lavici. Žiaci sa zoznámia s rovnomennou knihou od obľúbenej autorky Gabriely Futovej o netradičnej škole, do ktorej chodia deti s nadšením, lebo si do nej môžu nosiť zvieratá a niekedy aj učia učiteľku. Na podujatí sa deti zahrajú na pedagógov, zostavia pre svoju učiteľku rozvrh a vysvetlia, čo by ju oni chceli naučiť. Žiaci budú pracovať aj s najdlhším slovom, ktoré sa v knihe vyskytuje a budú z neho skladať nové slová. Podujatie je zamerané na rozvoj slovnej zásoby a logického myslenia u detí.
Z donášky kníh do domu sa v utorok 7. mája budú tešiť zdravotne znevýhodnení čitatelia, držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a klienti domovov sociálnych služieb. Túto obľúbenú službu knižnice je možné objednať si na telefónnom čísle knižnice 035/6400385 alebo e-mailom na ukis@abkniznica.sk. Podmienkou je vyplnenie registračného formulára pri prvej donáške.
Pre prvákov zo SOŠ dopravy a služieb je vo štvrtok 9. mája o 8.15 h pripravená prednáška z mediálnej výchovy s názvom Bezpečne v online svete. V rámci interaktívnej prednášky sa študenti dozvedia, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako si chrániť svoje počítače, tablety, mobily, ale predovšetkým súkromie a osobné údaje. Súčasťou podujatia bude aj diskusia o online predátoroch, kyberšikane, kybergroomingu a nelátkových závislostiach.
Vo štvrtok 9. mája o 9.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ Devínska pripravené literárne podujatie s názvom Myší roadtrip po Slovensku s Alčou. Na podujatí budú žiaci pracovať s knihou Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska na bicykli od Zuzany Šinkovicovej. Súčasťou podujatia budú aj aktivity: word scramble – zakódované názvy miest, myšací turizmus, hra na kto/čo som podľa indícií.
V utorok 14. mája o 10.00 h sa štvrtáci zo ZŠ Devínska zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Štyria škriatkovia a víla. Žiaci sa s knihovníčkou prenesú do rozprávky Jána Uličianskeho o malej víle Vive, ktorá pomáha ostatným škriatkom v núdzi.
Siedmaci z Katolíckej spojenej školy sa v stredu 15. mája o 10.00 h zúčastnia na interaktívnom literárnom podujatí O štvorci, kosoštvorci, dvoch malých, jednom strednom a dvoch veľkých trojuholníkoch.
Stretnutie členiek literárneho klubu Puella sa uskutoční v stredu 15. mája o 14.00 h. Cieľom stretnutia je spoločné zdieľanie myšlienok z prečítaného spojené s hraním spoločenských hier i hrania boggle.
Vo štvrtok 16. mája bude hostkou knižnice uznávaná odborníčka v oblasti prevencie nežiaducich sociálnych javov doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.. Tá sa v rámci šiestich workshopov bude rozprávať s deviatakmi zo ZŠ G. Bethlena a so študentmi zo SOŠ stavebná a zo Strednej zdravotníckej školy na témy rizikového správania mládeže, látkových a nelátkových závislostí, alkoholu a legálnych drog a psychohygieny u stredoškoláka. Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., má ukončený dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii a je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala sociálnopsychologický a arteterapeutický výcvik, ako aj výcvik využitia relaxačných techník. Celý svoj profesionálny život pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie. Má bohatú lektorskú činnosť vo vzťahu k mládeži, najmä stredoškolákom, pracovala aj s mládežou so zdravotným znevýhodnením.
Knižnica aj naďalej pokračuje v úspešnej spolupráci so školami na území mesta, ktoré poskytujú vzdelávanie v maďarskom jazyku. V pondelok 20. mája o 9.00 h a o 10.00 h sa žiaci dvoch druháckych tried zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským zúčastnia na dramatizácii rozprávky od Zelka Zoltána O siedmich súrodencoch/A hét testvér. Súčasťou podujatia bude interaktívna hra, v rámci ktorej si žiaci budú vytvárať svoj imaginárny svet. Cieľom tohto podujatia je rozvoj fantázie, predstavivosti a vizualizácie detí.
V pondelok 20. mája o 17.00 h sa uskutoční stretnutie s regionálnym historikom a autorom Alexandrom Strbom, ktorý predstaví zaujímavosti z dejín Nových Zámkov. Alexander Strba sa dlhé roky venuje histórii Nových Zámkov a napísal o ňom 22 kníh.
V utorok 21. mája o 10.00 h sa bude konať beseda s meteorológom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Jozefom Pechom. Ten na podujatí predstaví žiakom knihu, ktorej je spoluautor, s názvom Počasie ako ho nepoznáš – príručka mladého meteorológa.
V stredu 22. mája o 14.00 h sa uskutoční stretnutie Klubu kreatívnej tvorby. Na podujatí sa budú pliesť ozdobné nádoby z prírodných a odpadových materiálov. Klub kreatívnej tvorby je otvorená komunita, ktorá združuje kreatívnych tvorcov handmade výrobkov. Členovia klubu sa na stretnutiach učia základy drôtikovania, háčkovania, ručného šitia a maľovania. Na klubových stretnutiach sa tvorí za pomoci farieb a lepidla, špagátu, papiera, kerahmoty a mnohých
ďalších. Knižnica poskytuje materiálne potreby na stretnutia klubu, záujemcovia si však môžu priniesť aj vlastné.
Aj v máji pripravuje knižnica pre rodiny s deťmi obľúbené komunitné podujatie s názvom Rozprávková streda s vílou Knihomilou. Pre deti sú pripravené rozprávky, ktoré im prečíta knihovníčka, zábavné tvorivé dielne a kvíz. Podujatie je určené pre deti od 6 rokov. Podujatie sa uskutoční v stredu 22. mája od 16.15 h do 17.15 h v detskom kútiku na oddelení rodinnej literatúry.
Vo štvrtok 23. mája o 16.30 h sa uskutoční športová beseda v rámci cyklu Predstavujeme novozámocké športové kluby. Tentokrát prídu predstaviť svoj klub zástupcovia FC UNION NOVÉ ZÁMKY – Womens Soccer Club.
V piatok 24. mája o 9.00 h je pre štvrtákov zo ZŠ G. Bethlena pripravené literárne podujatie s názvom ExoTrip s tukanom. Žiaci si vypočujú krátky úryvok z diela Tukan, ktorý túžil letieť, od Dávida Králika. Tomu sa v príbehu stane nešťastie, ktoré mu zmení život. Žiaci budú mať za úlohu zostaviť „plán pomoci“, s ktorým by pomohli tukanovi, aby nebol smutný. Deti zároveň dostanú kartičky s otázkami, pri ktorých sa zamyslia nad silou pomoci druhým a vecami, ktoré ich robia šťastnými. Súčasťou podujatia bude aj hra na rozvoj empatie a pantomimická hra „Čo mám na tebe rád.“
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizuje knižnica pre vybrané triedne kolektívy v pondelok 27. mája o 9.30 h tri workshopy s ilustrátorkou a autorkou Hedvigou Gutierrez.
V pondelok 27. mája o 17.00 h zaznie v spoločenskej sále výber z tvorby Williama Shakespeara s názvom Čo len chcete. Podujatie organizuje LK GENERÁCIE, ktorý pôsobí pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
Pre druhákov zo ZŠ G. Bethlena je v stredu 29. mája o 8.30 h pripravené literárne podujatie s názvom Stratený zajko na Islande. Spoločne s knihovníčkou sa deti vyberú po stopách pána Zajka a zajačice Klárky na dobrodružnú cestu na sever. Pomocou indícií budú hádať, na ktorom mieste sa zajkovia práve nachádzajú. Vďaka podujatiu sa deti hravou formou dozvedia zaujímavosti o nových krajinách.
Májové podujatia pre triedne kolektíve uzavrie v piatok 31. mája o 9.00 h literárne podujatie s názvom Rozprávkové hádanky zajaca z cylindra spojené s tajničkou. Na prvákov zo ZŠ Devínska čaká rozprávanie o kúzelníckom zajacovi, ktorý nechcel prežiť svoj život v tme a nevedomosti cylindra, a preto z neho ušiel. Na podujatí budú deti hádať rozprávkové hádanky a dopĺňať písmenká do tajničky.

Besedu s Jozefom Pechom, interaktívne workshopy s doc. Ingrid Hupkovou a workshop s Hedvigou Gutierrez podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Kompletný zoznam podatí v mesiaci máj je možné nájsť v kalendári na webovej stránke www.abkniznica.sk .

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár je regionálnou verejnou knižnicou a zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V rámci nadobecnej funkcie plní úlohy metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky. Pôsobí aj ako partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky a úzko spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica bola v roku 2000 pomenovaná po Antonovi Bernolákovi, významnom vzdelancovi, kňazovi a prvom kodifikátorovi spisovného jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil 16 rokov.
Na jej pôde pôsobí oddelenie rodinnej knižnice, odbornej literatúry, bibliografie a regionalistiky, akvizície a metodické pracovisko. V knižničnom fonde sa v súčasnosti nachádza vyše 138 000 kníh a periodík. Knižnica má vyše 3000 čitateľov, z toho vyše 1 600 detí a ročne vypožičia vyše 220 000 kníh a periodík. Do jej knižničného fondu sa ročne doplní okolo 2 100 nových titulov.

Natália

Prečítajte si všetky články od: Natália Nagyová

Zdriaďovateľom knižnice je Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nové Zámky InfoLib Fond na podporu kultúry národnostných menšín Fond na podporu umenia Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Knižnično-informačný systém DAWINCI InfoGate Partnerská knižnica Národnej rady SR Sídlo je prístupné podľa štandardov Blind Friendly
Odoberajte Newsletter